Regulamin

 1. Gabinet terapii znajduje się przy ul. Zemborzyckiej 53 p. II lok. 225 20-445 Lublin.
 2. W Gabinecie terapii przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt
  z psychologiem, psychoterapeutą lub specjalistą psychoterapii uzależnień
 3. W ramach oferty Gabinetu terapii prowadzone są konsultacje psychologiczne, indywidualne, sesje psychoterapeutyczne oraz sesje terapii par/małżeństw, które mogą być prowadzone w formie tradycyjnej lub on-line. Forma spotkań zostaje ustalona na spotkaniu z psychologiem.
 4. Pierwsze spotkania od jednego do trzech to konsultacje psychologiczne, które służą sformułowaniu problemu, określeniu celu oraz ustaleniu zasad współpracy.
 5. Na pierwszym spotkaniu ustalony zostaje kontrakt zawarty pomiędzy psychologiem
  a klientem, który dotyczy zasad współpracy.
 6. Sesje odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 50min. Spotkania interwencyjne mogą odbywać się częściej.
 7. W przypadku spóźnienia klienta na sesje, czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
 8. Wszystkie usługi świadczone w Gabinecie terapii są zgodne z kodeksem etyki psychologa.
 9. Psycholog zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Klient zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy sesji. Jej treść nie może być ujawniona osobom trzecim.
 10. Obowiązuje zakaz nagrywania i rejestrowania spotkań. Wyjątkiem mogą być sesje, na których psycholog nagrywa spotkanie w celu własnej superwizji, po wcześniejszym ustaleniu z klientem.
 11. Psycholog zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia klienta.
 12. Psycholog może odmówić świadczenia usług w sytuacji, kiedy klient jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywny lub naraża dobro osobiste psychologa.
 13. Psycholog może przerwać sesje on-line, jeśli w pomieszczeniu znajdują się osoby trzecie lub uzna, że miejsce jest nieodpowiednie.
 14. Dane osobowe klienta podawane są dobrowolnie i będą wykorzystywane wyłącznie
  w celach terapeutycznych.
 15. W procesie rejestracji klient zobowiązany jest podać dane: imię i nazwisko, adres
  e-mail, numer telefonu.
 16. Podejmując kontakt z Gabinetem terapii klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia terapii, w szczególności umawiania wizyt, kontaktu on-line, e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 17. Sesje terapeutyczne w Gabinecie terapii można rezerwować: dzwoniąc lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.gabinetterapii.eu
 18. Płatności za sesje prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie terapii uiszczane są na miejscu po zakończonej sesji. Możliwa jest płatność gotówką lub blikiem. Płatności za sesje on-line można dokonać przelewem.
 19. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie www.gabinetterapii.eu
 20. O nieobecności na sesji terapeutycznej należy poinformować psychologa nie później, niż w dniu poprzedzającym planowane spotkanie.
 21. Odwołanie sesji po tym terminie lub nieobecność klienta bez wcześniejszego uprzedzenia psychologa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji. Opłatę należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej wizyty.

RODO

KONTAKT